Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies zamknij

REGULAMIN ZAKUPÓW w sklepie internetowym moose-design.pl

Właścicielem, Sprzedawcą sklepu internetowego moose-design.pl jest firma:
MOOSE DESIGN Hanna Jędrzejczyk,
ul. Micińskiego 3/6, 51-152 Wrocław
Telefon kontaktowy: 796 888 824
NIP 787 198 46 93, REGON 301234274 wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

§1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

2. Sprzedawca - MOOSE DESIGN Hanna Jędrzejczyk ul. Micińskiego 3/6, 51-152 Wrocław, NIP 787 198 46 93, REGON 301234274,

3. Klient - osoba fizyczna, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba         prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności     prawnych;

4. Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego moose-design.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Kupujący – Klient oraz Konsument łącznie;

6. Strona – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie.

7. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym moose-design.pl;

8. Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie Internetowym;

9. Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich.

10. Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą lub Pocztę Polską;

11. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

12. Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta;

13. Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem;

14. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

§2 Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego MOOSE DESIGN Hanna Jędrzejczyk działającego pod adresem: moose-design.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę;

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta;

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego;

4. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym.

5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym moose-design.pl są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych;

6. Właściciel sklepu moose-design.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian dotyczących cen, ilości dostępnych produktów oraz terminu zakończenia akcji promocyjnych;

7. Złożenie zamówienia w sklepie moose-design.pl jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie;

8. Wszelkie prawa do logotypów, wzorów towarów oraz zdjęć prezentowanych na stronie moose-design.pl są własnością firmy MOOSE DESIGN Hanna Jędrzejczyk i podlegają one ochronie praw autorskich;

9. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/;

§3 Składanie zamówienia oraz realizacja

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu;

2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien poprawne wypełnić formularz przez podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych oraz wskazać numer telefonu, adres e– mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego;

3. W ramach rejestracji Konta Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego Danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie;

4.  Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Klient wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień;

5. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia;

6. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych;

7. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży;

8. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedającego następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę Towaru, Koszty dostarczenia i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty;

§4 Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja

1. Składając Zamówienie Klient składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem;

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Klienta oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Klienta oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem;

3. Sprzedający zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Klientowi w akceptacji Zamówienia;

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie potwierdzenia przez Klienta zamówienia na stronie. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcia na przycisk „zamawiam i płacę”;

5. Własność Towaru przechodzi na Klienta w chwili zapłaty Ceny Towaru wraz z kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru;

6. Po złożeniu przez Klienta wiążącego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą otrzymanie zamówienia;

7. Zamówienia dla których adres wysyłki nie znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie są realizowane. W przypadku ewentualnej wpłaty dla takiego zamówienia, pieniądze zostaną zwrócone Klientowi z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została zrealizowana płatność;

8. Zamówienia realizowane są według kolejności ich otrzymania;

9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany Towar jest dostępny w magazynie sklepu. W przypadku gdy Klient dokona zakupu Towaru w Sklepie Internetowym, którego w rzeczywistości nie ma w magazynie, Klient zostanie powiadomiony o możliwości zmiany zamówienia lub odstąpienia od zakupu;

§5 Płatność oraz dostawa towaru

1. Do cen podanych przy produktach zostaną dodane koszty przesyłki. Koszy przesyłki uzależnione są od rodzaju przesyłki, którą wybiera klient. Cena przesyłki jest prezentowana Klientowi w momencie wyboru rodzaju przesyłki. Informacja dotycząca całkowitego kosztu zamówienia będzie zawarta na stronie potwierdzenia zakupu;

2. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru;

3. Towar zostaje wysłany do Zamawiającego dopiero po zaksięgowaniu należnej kwoty za transakcję na koncie bankowym właściciela Sklepu Internetowego moose-design.pl lub na koncie Sklepu w systemie PayU;

4. Płatność za zakupione towary oraz przesyłkę następuje poprzez dokonanie przelewu na konto właściciela sklepu moose-design.pl: Numer konta: 51 2490 0005 0000 4500 3846 0154 MOOSE DESIGN Hanna Jędrzejczyk, ul. Micińskiego 3/6 51-152 Wrocław;

5. Płatności można również dokonać poprzez system PayU wybierając taką opcję w momencie składania zamówienia;

6. Jeśli Sklep Internetowy nie otrzyma płatności od Klienta w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane;

7. Sposób dostawy towaru wybierany jest przez Klienta w momencie składania zamówienia;

8. Towar może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Koszt wysyłki pokrywa Klient;

9. Sklep nie bierze odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie zawinione przez firmę kurierską lub Pocztę Polską;

10. Towar wysyłamy w ciągu 4 dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty na naszym koncie;

11. W wyjątkowych sytuacjach termin wysyłki może ulec wydłużeniu, w takim przypadku Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail;

§6 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego;

2. W celu odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: h.jedrzejczyk@moose-design.pl lub pocztą na adres:

MOOSE DESIGN Hanna Jędrzejczyk 
ul. Micińskiego 3/6 
51-152 Wrocław  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Przykładowy formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłany jest do klienta w załączniku e-maila z potwierdzeniem złożenia zamówienia;

4. Sklep Internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów wysyłki zamówienia do Klienta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep Internetowy nie pokrywa kosztów przesyłki zwracanego towaru od Klienta do Sklepu Internetowego;

5. Kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona Klientowi z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została zrealizowana płatność;

6. Sklep Internetowy nie przyjmuje zwrotów towarów przesłanych jako przesyłka za pobraniem;

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru;

8. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży

9. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki) oraz z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny)na adres:

MOOSE DESIGN Hanna Jędrzejczyk 
ul. Micińskiego 3/6 
51-152 Wrocław 

10. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

11. Zwrotowi nie podlegają Towar/Towary zakupione w sklepie internetowym moose-design.pl, które zostały wykonane na indywidualne zamówienie Klienta lub/i spersonalizowane.

§7 Wady towaru oraz Reklamacje

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

2. Różnice pomiędzy wizualizacją produktów dostępnych w sklepie moose-design.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą reklamacji;

3. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami powołanej wyżej ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego;

4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta;

5. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację;

6. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów;

7. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji należy wysłać formularz reklamacji wraz z reklamowanym Towarem oraz z dowodem zakupu (paragonem) na adres:
                                              
MOOSE DESIGN Hanna Jędrzejczyk 
ul. Micińskiego 3/6 
51-152 Wrocław 

Ze wskazaniem m.in. swoich oczekiwań co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego, tj. wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy-o ile wada jest istotna);

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta;

9. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem;

10. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Klient, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji;

§8 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia;

2. Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest firma Moose Design Hanna Jędrzejczyk. Dane kontaktowe do administratora: e-mail sklep@moose-design.pl, numer telefonu +48 796 888 824;

3. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) 

4. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówienia oraz realizacji płatności;

5. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej w celu realizacja zamówienia;      

6. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane firmie Payu SA w celu realizacja płatności;

7. Dane osobowe Klienta są przechowywane na serwerze firmy Webio;

8. Adresy e-mail Użytkowników, który zapisali się do newslettera mogą być przekazywane firmie FreshMail w celu przekazywania informacji handlowych pochodzących od Sprzedającego;

9. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych Klienta: nazwisko i imię, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego;

10. Wszystkie dane dotyczące zawieranych transakcji, w tym dane kontaktowe, zapis korespondencji i wszystkie zapisy transakcji, będą przechowywane do momentu ustania ustawowych obowiązków retencji danych oraz podatkowych;

11. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie, na podany przez niego adres e-mail informacji handlowych pochodzących od Sprzedającego. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi newslettera przesyłając prośbę o usunięcie z newslettera na adres e-mail sklep@moose-design.pl. Dane osobowe podane przy zapisie do newslettera będą przechowywane aż do momentu wypisania się z newslettera lub do momentu otrzymania prośby o usunięcie swoich danych osobowych;

12. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz uprawnione są do cofnięcia zgody. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail sklep@moose-design.pl lub skontaktować się telefonicznie na numer +48 796 888 824;

13. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora danych osobowych.

§9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie błędy wynikające z aktualizacji danych na stronie sklepu moose-design.pl będą prostowane drogą e-mailową z Klientem;

2. Właściciel sklepu moose-design.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy zostanie ono złożone w momencie nieprawidłowego działania Sklepu Internetowego moose-design.pl wynikającego np. z awarii;

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie Internetowym w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta;

4. W razie zaistnienia między Stronami sporu, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce rozstrzyganie sporów konsumenckich;

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy;

6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim;

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Klientów będących konsumentami również ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

8. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.